Dnes je 16.6.2019, svátek má Zbyněk a zítra Adolf

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2008

Autor: | Datum zveřejnění: 30.10.2009

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice

Zastupitelstvo obce Statenice schválilo na svém zasedání dne 26.5.2008 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

1.    Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice, dále jen systém nakládání s komunálním odpadem.

2.    V rámci systému se stanoví způsob sběru všech složek komunálního odpadu a jsou určena místa pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu, pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu a pro odkládání objemného komunálního odpadu.

3.   Touto vyhláškou se řídí všechny fyzické osoby,které se zdržují na území obce Statenice a nakládají s komunálním odpadem a s jeho vytříděnými látkovými složkami.

4.    Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

5.    Nakládání s odpady podle stanoveného systému  nakládání s komunálním odpadem zajišťuje Obec Statenice prostřednictvím svozové firmy oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Čl. 2  Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1) , s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

2. SMĚSNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných, nebezpečných a rozměrných složek komunálního odpadu a odpad v odpadkových koších.

3. ROZMĚRNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad.

4. ODPAD ZE ZELENĚ je odpad vznikající při údržbě pozemků fyzických osob.

5. NEBEZPEČNÁ SLOŽKA komunálního odpadu je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Jedná se např. o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky , odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, oleje a tuky (s výjimkou olejů na smažení).

6. VYUŽITELNÁ SLOŽKA je odděleně sbíraná složka komunálního odpadu, předávaná k využití, směsné sklo, bílé sklo, směsný papír, obaly Tetra Pak a plasty.

7. SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ je svoz v pravidelných intervalech po předem stanovených trasách a na předem stanovených místech.

8. SBĚRNÁ NÁDOBA je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu do doby svozu. Sběrnou nádobou pro rozměrné odpady je velkoobjemový kontejner. Další sběrnou nádobou je odpadkový koš umístěný na veřejných prostranstvích.

9. PYTLOVÝ SVOZ je mimořádný způsob svozu komunálních odpadů, který nahrazuje svoz ze sběrných nádob.

Čl. 3  Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad v obci  se třídí na následující složky :
a) využitelné složky,
– směsné sklo
– bílé sklo
– směsný papír
– plasty
b) rozměrné odpady,
c) nebezpečné složky,
d) směsný odpad,

Čl. 4  Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

1. Sběrná místa pro ukládání využitelných složek

1.1. Místa určená k odkládání využitelných složek jsou : sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, seznam stanovišť tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky,

1.2. Do sběrných nádob určených k odkládání využitelných složek mohou využitelné složky ukládat fyzické osoby a dále podnikající fyzické a právnické osoby, které mají s obcí uzavřenou smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem.

1.3  Do sběrných nádob pro jednotlivé využitelné složky  se nesmí odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny. Je povinností každého urdžovat v okolí sběrných nádob  pořádek.

1.4  Osobní a nákladní vozidla nesmí stát v blízkosti sběrných míst tak, že by tím bylo znemožněno jejich využívání a vyvážení.

2. Rozměrný a nebezpečný odpad

2.1  Místa určená k odkládání rozměrných odpadů jsou : velkoobjemové kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených místech v obci, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.

2.2. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrné vozidlo při prováděném svozu nebezpečných odpadů, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.
b) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný odběr.

3. Směsný odpad

3.1 Místa určená k odkládání směsného odpadu jsou :

a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů

b) sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem svozové společnosti a mohou být zakoupeny na obecním úřadě Statenice.

3.2 Směsný odpad po vytřídění nebezpečných a využitelných složek se ukládá do typizovaných nádob (popelnic) o objemu 110, 120, 240 litrů. Typizované nádoby si fyzické osoby pořizují na vlastní náklady a do svého vlastnictví.

3.3 Není možné pro směsný odpad používat jiné než typizované nádoby o objemech výše uvedených.

3.4  Mimo svozové dny si fyzické osoby sběrné nádoby umisťují přednostně na svém pozemku, nemají-li tuto možnost, mohou je ponechat na jiném vhodném místě na veřejném prostranství, kde nepřekážejí chodcům ani vozidlům. V den svozu přistaví sběrné nádoby k veřejným komunikacím tak, aby byly přístupné pro svozovou firmu, ale aby zároveň nebránily dopravě a chůzi po veřejných komunikacích.

3.5 Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu jsou uvedeny v příloze č. 2.

3.6 Svozová firma není povinna odvážet odpad umístěný v taškách, pytlech a jiných než typizovaných nádobách položený vedle sběrných nádob a není povinna okolo sběrných nádob uklízet. Vyjímku tvoří odpad umístěný ve sběrných pytlích, které jsou označeny logem svozové firmy a které jsou k tomuto účelu svozovou firmou určeny. Každý  je proto povinen udržovat pořádek v okolí sběrných nádob sám a nikdo nesmí odkládat odpad mimo sběrné nádoby.

3.7 Sběrné nádoby smějí být naplňovány pouze do výše svého objemu, víko musí být zavřené.

Čl. 5  Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny :

a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky,

b) jednotlivé složky odkládat pouze do určených sběrných nádob, směsný komunální odpad odkládat  do sběrných nádob určených pro příslušný objekt nebo do pytlů v rámci pytlového svozu,

c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je na obcí určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3;

d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,

e) při pytlovém sběru odkládat pytle podle organizačních pokynů v určeném čase a pouze na určená stanoviště sběrných nádob.

2. Fyzické osoby nesmí:

a) spalovat odpady

b) ukládat komunální odpady vznikající v domácnosti a odpady vzniklé při podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích

d) do sběrných nádob na směsný odpad ukládat: nebezpečný odpad, stavební suť a odpad vznikající při stavební činnosti, objemný odpad, odpad měnící tvar (například nerozřezané větve), složky využitelného odpadu, tekuté odpady.

c) udupávat, zhutňovat nebo zapalovat odpad ve sběrných nádobách

Čl. 6  Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze používat, předat či  odstraňovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 7  Úplata

1. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se platí místní poplatek podle zvláštní obecně závazné vyhlášky, v ostatních případech se platí cena na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí.

2. Zaplacení poplatku se pro potřeby svozové firmy prokazuje viditelným vylepením známky, kterou poplatníkovi vydá správce poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku.

3. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

Čl. 8  Kontrola a sankce

1. Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádějí pracovníci obecního úřadu.

2. Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, případně dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Čl. 9  Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o odpadech, systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváí a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastru Obce Statenice .

2. Od 1. 1. 2008 platí povinnost označovat sběrné nádoby známkou označenou logem svozové firmy. Známky budou vydány správcem poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku stanoveného touto vyhláškou. Na přechodnou dobu, tj. do 31.května 2008, bude svozová firma vyprazdňovat sběrné nádoby i bez označení známkou.

Čl. 10  Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2007 ze dne 13.12.2007,s účinností od 1.1.2008.

Čl. 11  Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

_____________________                           ___________________________
Michal Kupec-místostarosta                                   Michal Pokorný-starosta

VYVĚŠENO: 30.5.2008

SEJMUTO: 17.6.2008

1) vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Příloha č. 1

k vyhlášce č. 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem 

Místa určená k odkládání využitelných složek

1. Statenice – konečná autobusové zastávky

2. Statenice – Statenický mlýn, U nových bytových domů

3. Statenice –  ulice Keltská

4. Statenice – ulice Račanská

5. Černý vůl – restaurace Ve mlejně

Příloha č. 2

k vyhlášce č. 2/2008, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem 

Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu:

Sběrné nádoby se směsným komunálním odpadem se celoročně vyvážejí 1x týdně.

Dnem svozu je středa.

Při velmi špatných klimatických podmínkách a nesjízdných komunikacích může být den svozu v daný týden přesunut na náhradní termín či zcela zrušen.

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2008

Autor: | Datum zveřejnění: 30.10.2009

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

     Zastupitelstvo obce Statenice se usneslo vydat dne 7.4.2008 podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Základní ustanovení

Čl.1

1) Výkon správy místních poplatků provádí obecní (městský) úřad ve Statenicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl.2

Poplatník

Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl.3

Oznamovací povinnost

1) Poplatník stanovený v Čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

2) Poplatníci stanovení v Čl.2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl.4

Sazba poplatku

1) Poplatek činí 500,-Kč za každého poplatníka a kalendářní rok,tj.41,70 Kč za měsíc.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl.5

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově,vždy nejpozději do 31.května kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku,je první splátka splatná do 30 dnů od poplatkové povinnosti.
3)  Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) bezhotovostním převodem z účtu.Náležitosti převodu určí správce poplatku.
4) Zaplacení poplatku se pro potřeby svozové firmy prokazuje viditelným vylepením známky,kterou poplatníkovi vydá správce poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku.

Čl.6

Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeny dlouhodobě umístněné(po dobu minimálně 1 kalendářního měsíce) v Léčebně dlouhodobě nemocných,nemocnici nebo v Domově důchodců.

2) Osvobození zaniká,zanikne-li důvod osvobození.

3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.ledna na příslušný kalendářní rok prokázat,že důvod osvobození trvá.

Čl.7

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jejich část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl.8

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl.9

Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Ustanovení zrušovací

Čl.10

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2007 ze dne 13.12.2007,s účinností od 1.1.2008

Účinnost

Čl.12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

————————                                                                          ———————-
zástupce starosty                                                                                  starosta
Michal Kupec                                                                                   Michal Pokorný

Vyvěšeno: 16.4..2008

Sejmuto: 5.5. 2008

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2007

Autor: | Datum zveřejnění: 15.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STATENICE   č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Statenice schválilo na svém zasedání dne 13.12.2007  podle § 10 písm. d) a      § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Statenice.

 

Čl.  2
Správce poplatku

Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je obec Statenice.

 

Čl. 3
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a jejich vztah ke společnému zástupci.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce Statenice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

 1. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník dle čl. 3 bodu 1. má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení poplatníka poplatku”, které je přílohou č. 1 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení poplatníka poplatku”.
2. Poplatník dle čl. 3 bodu 2. a osoba odvádějící poplatek má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení osoby odvádějící poplatek”, které je přílohou č. 2 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku povinnosti odvádět poplatek nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení osoby odvádějící poplatek”.

 

Čl. 5
Sazba poplatku

1.  Poplatek činí 500.- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,70 Kč za měsíc.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
3. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 31.května  běžného roku.

 1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je první splátka splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatek se platí:
  a) hotově správci poplatku
  b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  c) bezhotovostním převodem z účtu. Náležitosti převodu (účet příjemce, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.
 3. Zaplacení poplatku se pro potřeby svozové firmy prokazuje viditelným vylepením známky, kterou poplatníkovi vydá správce poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku.

 

Čl. 7
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni osoby dlouhodobě umístěné (po dobu minimálně 1 kalendářního měsíce) v Léčebně dlouhodobě nemocných, nemocnici nebo v  Domově důchodců.
2. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

Čl. 8

Platební výměr a penále

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 9
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

1.Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 3/2001o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 1. Od 1. 1. 2008 platí povinnost označovat sběrné nádoby známkou označenou logem svozové firmy. Známky budou vydány správcem poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku stanoveného touto vyhláškou. Na přechodnou dobu, tj. do 31.května 2008, bude svozová firma vyprazdňovat sběrné nádoby i bez označení známkou.

  Čl. 10
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

 

_____________________                       ___________________________

Antonín Zeman – starosta                             Bohuslav Mrázek – místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

 

Prohlášení poplatníka poplatku za komunální odpad

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum narození:

 

Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedené osoby:………………………………………..

budu platit poplatek za komunální odpad.

Vztah k níže uvedené osobě:          …………………………… (např. otec, matka, syn, dcera, atd.)

 

 

Podpis…………………..

 

V ……………………………..    dne ……………………………..

 

 

 

Vysvětlivka č. 1: pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení dohromady. Každý poplatník se podepisuje sám za sebe. Za děti vyplňuje a podepisuje prohlášení jejich zákonný zástupce, za osoby nesvéprávné podepisuje prohlášení jejich opatrovník.

 

Vysvětlivka č. 2: zde vypište osobu odvádějící poplatek – firmu (nutné razítko firmy) nebo osobu, která je vlastníkem nebo správcem nemovitosti a prostřednictvím níž budete platit poplatek. Touto osobou může být  i společný zástupce domácnosti (např. jeden člen rodiny). Osobou odvádějící poplatek může být  i poplatník osobně.

 

Vysvětlivka č. 3: Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto oznámit do 30 dnů správci poplatku.

(Nejčastějším případem bude skutečnost, kdy je poplatník odhlášen z trvalého pobytu.

 

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

(například:  občan, který se přistěhoval do Statenic 20. listopadu – poplatková povinnost vzniká  již od 1. listopadu)

(například:  občan, který se ze  Statenic odstěhoval  1. prosince -za měsíc prosinec již neplatí )

(například:  občan, který se přestěhoval a poplatek si neplatil sám, ale prostřednictvím správce popř. majitele domu ke dni 10. října – poplatek za měsíc říjen již neplatí u osoby odvádějící poplatek v původním bydlišti, ale v novém bydlišti)

 


Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

Prohlášení osoby odvádějící poplatek za komunální odpad

 

 

Osoba odvádějící poplatek:

 

Jméno, příjmení/Název firmy:

Adresa:

Telefon:

Číslo účtu:

 

Způsob úhrady: hotově        poštovní poukázkou             bezhotovostním převodem z účtu

 

Prohlašuji, že za níže uvedené poplatníky budu odvádět poplatek:

 

Příjmení, jméno:                                Adresa:

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

V ……………………………..    dne ……………………………..

 

Podpis osoby odvádějící poplatek:

 


Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

Sazba poplatku

 

 

Pro poplatníka dle čl. 3 odst. 1. a 2. této vyhlášky činí sazba poplatku 500,- Kč ročně a je tvořena:

 

 1. a) Z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce roku 2006 k 31. 12. 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily 876 648,- Kč a byly rozúčtovány takto:

929 obyvatel s trvalým pobytem na území obce k 31. 12. 2006

229 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba .

celkem poplatníků 1 158.

a

 1. b) Z částky 250,- Kč za kalendářní rok na částečnou úhradu ostatních nákladů

(dle § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích maximálně 250,-Kč).

 

 

 

Ve Statenicích, dne

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2007

Autor: | Datum zveřejnění: 15.12.2007

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STATENICE č. 1/2007

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice

 

Zastupitelstvo obce Statenice schválilo na svém zasedání dne 13.12.2007 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1 Základní ustanovení

 

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice, dále jen systém nakládání s komunálním odpadem.

 

 1. V rámci systému se stanoví způsob sběru všech složek komunálního odpadu a jsou určena místa pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu, pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu a pro odkládání objemného komunálního odpadu.

 

 1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících v obci Statenice a fyzických osob vlastnících v obci Statenice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, při nakládání s komunálním odpadem a s jeho vytříděnými látkovými složkami.

 

 1. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

 

 1. Nakládání s odpady podle stanoveného systému  nakládání s komunálním odpadem zajišťuje Obec Statenice prostřednictvím svozové firmy oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

 

Čl. 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1) , s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 1. SMĚSNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných, nebezpečných a rozměrných složek komunálního odpadu a odpad v odpadkových koších.
 2. ROZMĚRNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad.
  4. ODPAD ZE ZELENĚ je odpad vznikající při údržbě pozemků fyzických osob.
  5. NEBEZPEČNÁ SLOŽKA komunálního odpadu je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Jedná se např. o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky , odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, oleje a tuky (s výjimkou olejů na smažení).
  6. VYUŽITELNÁ SLOŽKA je odděleně sbíraná složka komunálního odpadu, předávaná k využití, směsné sklo, bílé sklo, směsný papír, obaly Tetra Pak a plasty.
  7. SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ je svoz v pravidelných intervalech po předem stanovených trasách a na předem stanovených místech.
  8. SBĚRNÁ NÁDOBA je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu do doby svozu. Sběrnou nádobou pro rozměrné odpady je velkoobjemový kontejner. Další sběrnou nádobou je odpadkový koš umístěný na veřejných prostranstvích.
  9. PYTLOVÝ SVOZ je mimořádný způsob svozu komunálních odpadů, který nahrazuje svoz ze sběrných nádob.

Čl. 3 Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad v obci  se třídí na následující složky :
a) využitelné složky,
– směsné sklo
– bílé sklo

– směsný papír

– plasty
b) rozměrné odpady,
c) nebezpečné složky,
d) směsný odpad,

 

Čl. 4 Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

 1. Sběrná místa pro ukládání využitelných složek
  1.1. Místa určená k odkládání využitelných složek jsou : sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, seznam stanovišť tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky,

1.2. Do sběrných nádob určených k odkládání využitelných složek mohou využitelné složky ukládat fyzické osoby a dále podnikající fyzické a právnické osoby, které mají s obcí uzavřenou smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem.

1.3  Do sběrných nádob pro jednotlivé využitelné složky  se nesmí odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny. Je povinností každého urdžovat v okolí sběrných nádob  pořádek.

 

1.4  Osobní a nákladní vozidla nesmí stát v blízkosti sběrných míst tak, že by tím bylo znemožněno jejich využívání a vyvážení.

 

 1. Rozměrný a nebezpečný odpad
  2.1 Místa určená k odkládání rozměrných odpadů jsou : velkoobjemové kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených místech v obci, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.

2.2. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrné vozidlo při prováděném svozu nebezpečných odpadů, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.
b) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný odběr.

 1. Směsný odpad

3.1 Místa určená k odkládání směsného odpadu jsou :
a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů
b) sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem svozové společnosti a mohou být zakoupeny na obecním úřadě Statenice.

 

3.2 Směsný odpad po vytřídění nebezpečných a využitelných složek se ukládá do typizovaných nádob (popelnic) o objemu 110, 120, 240 litrů. Typizované nádoby si fyzické osoby pořizují na vlastní náklady a do svého vlastnictví.

 

3.3 Není možné pro směsný odpad používat jiné než typizované nádoby o objemech výše uvedených.

 

3.4  Mimo svozové dny si fyzické osoby sběrné nádoby umisťují přednostně na svém pozemku, nemají-li tuto možnost, mohou je ponechat na jiném vhodném místě na veřejném prostranství, kde nepřekážejí chodcům ani vozidlům. V den svozu přistaví sběrné nádoby k veřejným komunikacím tak, aby byly přístupné pro svozovou firmu, ale aby zároveň nebránily dopravě a chůzi po veřejných komunikacích.

 

3.5 Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

3.6 Svozová firma není povinna odvážet odpad umístěný v taškách, pytlech a jiných než typizovaných nádobách položený vedle sběrných nádob a není povinna okolo sběrných nádob uklízet. Vyjímku tvoří odpad umístěný ve sběrných pytlích, které jsou označeny logem svozové firmy a které jsou k tomuto účelu svozovou firmou určeny. Každý  je proto povinen udržovat pořádek v okolí sběrných nádob sám a nikdo nesmí odkládat odpad mimo sběrné nádoby.

 

3.7 Sběrné nádoby smějí být naplňovány pouze do výše svého objemu, víko musí být zavřené.

 

Čl. 5 Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny :
a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky,
b) jednotlivé složky odkládat pouze do určených sběrných nádob, směsný komunální odpad odkládat  do sběrných nádob určených pro příslušný objekt nebo do pytlů v rámci pytlového svozu,
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je na obcí určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3;
d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,
e) při pytlovém sběru odkládat pytle podle organizačních pokynů v určeném čase a pouze na určená stanoviště sběrných nádob.

 1. Fyzické osoby nesmí:
 2. a) spalovat odpady
 3. b) ukládat komunální odpady vznikající v domácnosti a odpady vzniklé při podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích
 4. d) do sběrných nádob na směsný odpad ukládat: nebezpečný odpad, stavební suť a odpad vznikající při stavební činnosti, objemný odpad, odpad měnící tvar (například nerozřezané větve), složky využitelného odpadu, tekuté odpady.
 5. c) udupávat, zhutňovat nebo zapalovat odpad ve sběrných nádobách

Čl. 6 Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad není odpadem komunálním.
  2. Stavební odpad lze používat, předat či  odstraňovat zákonem stanoveným způsobem.

  Čl. 7 Úplata

  Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se platí místní poplatek podle zvláštní obecně závazné vyhlášky, v ostatních případech se platí cena na základě písemné smlouvy uzavřené s městem. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

Čl. 8 Kontrola a sankce

 1. Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádějí pracovníci obecního úřadu.
 2. Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, případně dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

Čl. 9 Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o odpadech, systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváí a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastru Obce Statenice .

Čl. 10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá  účinnosti dnem 1. ledna 2008.

 

_____________________                           ___________________________

Antonín Zeman – starosta                                 Bohuslav Mrázek – místostarosta

 

1) vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu od-padů (Katalog odpadů)

 

 

 

Příloha č. 1

k vyhlášce č. 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem

Místa určená k odkládání využitelných složek

 

 1. Statenice – konečná autobusové zastávky
 2. Statenice – Statenický mlýn, U nových bytových domů
 3. Černý vůl – restaurace Ve mlejně

 

Příloha č. 2

k vyhlášce č. 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem

 

 

Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu

 

 

Sběrné nádoby se směsným komunálním odpadem se celoročně vyvážejí 1x týdně.

 

Dnem svozu je středa.

 

Při velmi špatných klimatických podmínkách a nesjízdných komunikacích může být den svozu v daný týden přesunut na náhradní termín či zcela zrušen.

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2001

Autor: | Datum zveřejnění: 1.01.2002

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2001

o odpadech, systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastru Obce Statenice

Zastupitelstvo Obce Statenice vydává dne 7.11.2001 obecně závaznou vyhlášku ve smyslu ustanovení § 17, zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecnězávaznou vyhlášku.

Odd.I.

Čl.1

1. Pojem odpad

1.1 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.

1.2 Nebezpečným odpadem – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

1.3. Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území Obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

2. Působnost vyhlášky

se vztahuje na nakládání se všemi odpady vznikajícími na k.ú. Statenice s vyjímkou

a) odpadních vod
b) odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích.
c) odpadů drahých kovů
d) radioaktivních odpadů
e) mrtvých lidských těl a ostatků
f) konfiskátů živočišného původu
g) nezachycených emisí znečišťujících ovzduší
h) odpadů trhavin, výbušnin a munice

2.1 Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor a na odkaliště a nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami, přípravy a prekurzory a nepoužitelnými léčivy.

3. Obecné povinnosti

3.1 Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

3.2 Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

3.3 Původce odpadu je povinen
– odpady zařazovat podle druhu a kategorií
– shromažďovat odpady vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

3.4. Původce odpadů je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití, odstranění nebo předání přepravci.

Odd.II

Čl. 2

Povinnosti a oprávnění Obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

1. Fyzické osoby trvale žijící v Obci, ostatní vlastníci objektů v Obci (RD, rekreační objekty, zahrádky) jsou povinni třídit a předávat k využití a odstraňování odpad následovně.

1.1. Odpad roztřídit na

1.1.1 sklo bílé a barevné
1.1.2 papír
1.1.3 plast (plastové obaly)
1.1.4 nebezpečný odpad (monočlánky,autobaterie,barvy a ředidla, dále viz příloha č.1)
1.1.5 zbývající komunální odpad (obaly, popel, zahradní odpad)

1.2. Odstraňování odpadu

1.2.1 Odpad uvedený pod 1.1.1 – 1.1.3 předat k využití do sběrných nádob ve Statenicích a Černém Volu.
1.2.2 Odpad uvedený pod 1.1.4 do doby nežli bude vybudováno sloziště na nebezpečný odpad shromažďovat a dvakrát ročně předat k další likvidaci mobilnímu svozu. Termíny svozu budou vyhlášeny obvyklým způsobem.
1.2.3 Odpad uvedený pod 1.1.5 uloží fyzické osoby do popelnic (110 l, 240 l ) které vlastní a budou uloženy na vlastním pozemku. V den svozu je fyzická osoba přemístí na krajnici komunikace. Podmínkou jejich vyprázdnění bude to, že budou opatřeny dokladem o zaplacení poplatku. Po vyprázdnění budou fyzickou osobou bezprostředně z veřejného prostranství odstraněny.
1.2.4 Každý kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám,které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
1.2.5 Kaly z čistíren odpadních vod, septiků, které zpracovávají odpadní vody z domácností podléhají taktéž ustanovení zákona o odpadech viz § 32-33 zák.č. 185/2001 Sb.

2. Na velkoobjemový, zahradní odpad budou pro potřebu fyzických osob 3 x ročně přistaveny kontejnery na určená místa a Obec se jako původce odpadu postará o jejich vyprázdnění.

3. Fyzické osoby jsou povinny za likvidaci jimi produkovaného komunálního odpadu hradit Obci Statenice poplatek určený samostatnou vyhláškou vždy na každý kalendářní rok.

Čl.3
Povinnosti a oprávnění Obce, ostatních fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob na území Obce Statenice

1. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikáná, mohou na základě smlouvy s Obcí využít systému zavedeného Obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

2. Původci, kteří produkují odpad jsou povinni se řídit zákonem č. 185/2000 Sb. z 15.5.2001 o odpadech.

3. Původci odpadů uvedených v Čl. 3 odst. 2 jsou povinni informovat Obec o způsobu nakládání s odpady, které produkují.

Čl. 4
Výkon veřejné správy

1.Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství na území obce vykonává Obec Statenice

2. Orgán obce v přenesené působnosti.
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného Obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s Obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem

3. Okresní úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí orgánu Obce v přenesené působnosti.

Čl. 5
Společná ustanovení

Nestanoví-li tato vyhláška jinak, vztahuje se nařízení ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,

Čl. 6
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 3/2001

Autor: | Datum zveřejnění: 1.01.2002

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 3/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo Obce Statenice vydává dne 7.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84, odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Statenice (dále je „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny Obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm.a) a b) této vyhlášky činí 400.-Kč za osobu a rok a je tvořena

a) z částky 150.-Kč za kalendářní rok za tříděný odpad
b) z částky 250.-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů Obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 205.606,30 Kč a byly rozúčtovány takto: talony – 112.550,- Kč, kontejnéry – 86.058.- Kč, svoz nebezpečného odpadu – 6.998,30 Kč
celkem 205.606 : 681 obyvateli = 301,91 Kč

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození

Obec nestanovila osvobození od poplatků žádnou povinnou osobu. V jednotlivých případech lze v řízení o prominutí nebo snížení poplatku postupovat podle § 16 zákona o místních poplatcích. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 368/92 Sb.

 

Čl. 5
Splatnost

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 31.8. běžného roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatné povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v Obci a to nejpozději do 15 dnů od dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Čl. 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8

Tomu , kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nebo rozhodnutím, povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve ketrém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002.

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2001

Autor: | Datum zveřejnění: 1.01.2002

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2001

o místních poplatcích.

 

Obecní zastupitelstvo Obce Statenice schválilo dne 7.11.2001 podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I.
základní ustanovení

Čl. 1

1. Obec Statenice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovacích kapacit
d) poplatek za provozování výherních hracích přístrojů
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

2. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad ve Statenicích.

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

 

Čl.3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území Obce trvalý pobyt, nebo sídlo.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů n abytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl.9

2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích, nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 30 dnů od jeho vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjemní, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO a každoročně předloží doklad o povinném očkování psa.

5. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.

Čl. 6
Poplatek

Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 100.- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150.- Kč
c) za prvního psa, jehož majitelem je poživatel invalidního nebo starobního důchodu, který je jeho jediným příjmem 50.- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená pod písmenem c) 150.- Kč

Čl. 7
Osvobození

1. Poplatek se neplatí ze psů:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)

2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do konce ledna příslušného kalendářního roku pro kázat, že důvod osvobození trvá.

3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 9
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. každého roku.

 

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

1. Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství

1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, parky, hřiště, průchody a další prostory přístupné každému bez omezení, které slouží veřejnému užívání.

Čl. 12
Poplatník

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídá za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl.13
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit Obecnímu úřadu užívání veřejného prostranství vždy před jeho započetím, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2. Poplatník zároveň sdělí i dobu a způsob užívání veřejného prostranství.

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo , rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Sazba poplatků

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2

den týden rok
a) za umístění stavebního zařízení v historické zástavbě po uplynutí 2 let od zahájení stavby – 10.- 500.-
b) za umístění reklamního zařízení 1.- 10.- 200.-
c) za umístění skládek materiálu v historické zástavbě po uplynutí 2 let od zahájení stavby 10.- 300.- 1.000.-
d) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce – – 10.-
e) za předem neohlášené užívání veřejného prostranství se sazby podle výše uvedených způsobů užívání zvyšují na dvojnásobek.

2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

3. K užívání veřejného prostranství, které je placené denní sazbou stačí stvrzenka o zaplacení odpovídající částky v hotovosti.

4. Při dlouhodobém užívání, které je placené měsíční nebo roční sazbou je nutné kladné rozhodnutí správního orgánu (Obecního úřadu) včetně případného určení podmínek.

Čl. 15
Osvobození

1. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní
d) sportovní a kulturní akce pořádané místními spolky nebo Obcí
e) sběrné nádoby na komunální odpad a ostatní odpad ve vlastnictví pověřené osoby, rozmístěné se souhlasem Obce

Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 17
Splatnost poplatku

1. Při stanovení poplatku denní sazbou je splatný vždy před započetím užívání, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první pracovní den v příslušném měsíci

3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna kalendářního roku.

Oddíl IV
Poplatek z ubytovacích kapacit

Čl. 18
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízení sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 19
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která má k němu právo hospodaření.

Čl. 20
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

Čl. 21
Sazba poplatku

Poplatek za ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den 2.- Kč

Čl. 22
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) u bytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 24
Předmět poplatku

Předmětem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj, tj. každý přístroj, jehož provozování bylo povoleno podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Současně s ohlášením předloží správci poplatku protokol o zahájení provozu přístroje (zahajovací protokol).

2. Při plnění ohlašovacích povinností je poplatník povinen dále sdělit správci poplatku
– název firmy (právnické osoby) a její sídlo vč. IČO
– č.účtu a název peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky firmy k podnikání
– výr.číslo povoleného výherního hracího přístroje

3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti spolu s předložením protokolu o ukončení provozu přístroje (ukončovací protokol).

4. Protokol o zahájení a ukončení provozu je poplatník povinen provést ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách vždy, když byl na základě povolení úřadu provoz zahájen a ukončen.

Čl. 27
Sazba poplatku

1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000.- Kč na 3 měsíce

2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vypočítán v poměrné části (podle dní provozu).

Čl. 28
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje

Čl. 29
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově do dvou měsíců po zahájení provozu na dobu platnosti povolení.

Oddíl VI
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 30

Tento místní poplatek je vyměřen samostatnou vyhláškou

Oddíl VII
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Čl. 31

1. Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerodílně.

2. Poplatek se platí Obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

3. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnost připojení na Obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v Obci se tanoví podle zvláštního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace Obcí vybudované. Výši sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví Obec v obecně závazné vyhlášce.

Oddíl VIII
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 32

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezapalcené poplatky až o 50%.

2. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 38 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 33

1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 34

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 35
Přechodné ustanovení

Poplatky zaplacené na určité časové období podle předchozí vyhlášky č. 1/1991 se při změně sazby nebo podmínek za toto období nedoplácejí.

Čl. 36
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší ke dni nabytí účinnosti všechny dosavadní vyhlášky.

Čl. 37
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002