Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Statenice
ObecStatenice

Správní poplatky

Informace o správních poplatcích

27.10.2011

Kancelář finančního arbitra.pdf (1.19 MB)

Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích

výběr správních poplatků a důležitých § dle zákona 634/2004 Sb. pro jednotlivá pracoviště OÚ Statenice

Jak vybírat poplatky

Kdy jsou osoby osvobozené od poplatku
Důležitá ustanovení zákona při vybírání správních poplatků

§ 4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen “procentní poplatek”). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

 1. a) státní orgány a státní fondy,
 2. b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
 3. c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 4. d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 5. e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

 1. a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,
 2. b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
 3. c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
 4. d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
 5. e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),
 6. f) pro účely využití volebního práva,
 7. g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
 8. h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
 9. i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

Správní poplatky na základě svěřené agendy a výkonu státní správy, vybírané na jednotlivých pracovištích OÚ Statenice dle zákona 634/2004 Sb.

Pracoviště evidence obyvatel, služby Czech Point:

Položka 2

 1. d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Kč 50 … za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

Položka 3

 1. d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Kč 100 … za první stránku

Kč 50 … za každou další i započatou stránku

Položka 4

 1. a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

Kč 30 … za každou i započatou stránku

 1. b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny … Kč 30
 2. c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny … Kč 30

Položka 5

 1. a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

Kč 50 … za každý podpis nebo otisk razítka

 1. b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí … Kč 100

Položka 10

 1. a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů … Kč 50

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 21

Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. a) Vydání povolení peněžité nebo věcné loterie podle § 2 písm. a) zákona, okamžité loterie podle § 2 písm. d) zákona a tomboly podle § 2 písm. b) zákona … 10 %, nejméně Kč 200, nejvýše Kč 10 000 000
 2. b) Vydání povolení číselné loterie podle § 2 písm. c) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. h) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona, nebo loterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 zákona za každý rok … 10 %, nejméně Kč 1 500,  nejvýše Kč 10 000 000
 3. c) Vydání povolení k provozování sázkových her podle § 2 písm. e) zákona, za každý výherní hrací přístroj

– nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce Kč 10 000

– nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce Kč 16 000

– nejdéle na 1 kalendářní rok Kč 30 000

 1. d) Vydání povolení k provozování sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona nebo sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona za každý rok … 10 %, nejméně Kč 1 500
 2. e) Vydání povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje podle § 19 odst. 4 zákona … Kč 1 000
 3. f) Změna povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou podle § 19 odst. 4 zákona … Kč 2 000

Silniční správní úřad a pracoviště místních poplatků:

Položka 36

 1. a) Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

– 10 dní a na dobu kratší než 10 dní        Kč 100

– 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500

– delší než 6 měsíců                    Kč 1 000

 1. b) Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy … Kč 1 000
 2. c) Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci … Kč 500

Předmětem poplatku není

 1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
 2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu 33).

Užitečné informace

foto-pravy-sloupec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4 5

Statenický zpravodaj