Dnes je 25.4.2019, svátek má Marek a zítra Oto

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2004

kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Statenice (ÚPSÚ 1997)

 

 

Zastupitelstvo obce Statenice se na svém zasedáni dne 31.3.2004 usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm b) zákona č. 123/2000 Sb.. a obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, a podle § 31 odsl. 1 zákona č 50/1976 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1
ÚČEL VYHLÁŠKY

(1) Vyhláška vymezuje

a) závaznou část 1. změny územního plánu obce Statenice (ÚFSJ 1997) (dále jen „uzemni plán”) schválené Zastupitelstvem obce Statenice dne 31.3.2004

b) veřejné prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

c) územní systém ekologické stability

 

(2) Vyhláška stanoví

závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádáni územ i. které obsahuji zásady pro uspořádání území dopravy, občanského a technického vybaveni a limity využití území (dále jen „regulativy”)

 

(3) Podle této vyhlášky se postupuje při rozhodováni v území a v dalších řízeních, týkající se staveb a činnosti, které máji vliv na využíváni území

 

 

Článek 2
ROZSAH PLATNOSTI A LHŮTY AKTUALIZACE

(1)  Vyhláška platí pro území obce Statenice, které tvoří katastrální území Statenice, kraj Středočeský (dále jen „řešené území*).

 

(2)  Lhůty pro vyhodnoceni, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen (lhůty aktualizace) se stanovují čtyřleté, s tím, že první aktualizace může být provedena ke dni 31  březen 2005. Dřívějši provedení aktualizace se nevylučuje.

 

 

Článek 3
ZÁVAŽNÁ ČÁST

(1) Závaznou části územního plánu jsou:

a) celková urbanistická koncepce,

b) vymezeni zastavíteIného území a funkční využití, uvedené ve výkresu č B.1.. Hlavní výkres – „Komplexní urbanistický návrh funkčního využití ploch”, který obsahuje vyznačení hranic současně zastavěného a zastavitelného území obce a graficky vyjádřitelné regulativy uspořádání území,

c) základní koncepce dopravy – Technické vybavení území – Doprava,

d) základní koncepce technického vybaveni – Technické vybaveni území – Zásobování vodou, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, vodní toky, zásobováni plynem, energetika, spoje,

e) územní systém ekologické stability, uvedený v článku S vyhlášky a ve výkresu č. B.5. – Místní systém ekologické stability území (USES),

h) veřejné prospěšné stavby a plochy pro ně určené, uvedené v části 4 této vyhlášky a ve výkresu č. B.7. – Veřejně prospěšně stavby,

i) regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, určujíc i způsob využití jednotlivých ploch, uvedené v příloze č, i této vyhlášky,

j) limity využití území, uvedené v části třetí této vyhlášky,

 

(2) Ostatní části územního plánu jsou směrné.

 

(3) Změnu závazné části lze provést pouze změnou územního plánu.

 

{4) Změnu směrné části provádí Obec Statenice, která o ní také rozhoduje.

 

 

Článek 4
STRUKTURA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

(1] Z hlediska funkčního využítí jsou na území obce Statenice rozlišovány území urbanizované a území neurbanizované.

 

(2) Území urbanizované tvoří v souhrnu současné zastavěná území obce a zastavitelná území. území neurbanízované tvoří nezastavitelně území.

 

(3) V nezastavitelném území lze realizovat jen lojové a p:ošné dopravní stavby, liniové a plošné stavby technického vybaveni, účelově stavby sloužící provozu a údržbě příslušného funkčního využiti a ostatních staveb uvedených v regulativech jednotlivých funkčních ploch územního plánu za podmínky souhlasného stanoviska příslušného orgánu životního prostředí.

 

(4) Území urbanizované tvoří

a) území obytné v rodinných domech……………………………………………………………………….. OC,

b) obytné a smíšené území malých sídel v bytových domech…………………………………OCM,

c) obytné a smíšené území malých sídel………………………………………………………………. OMS,

d) území individuální pobytové rekreace (stávající plochy)……………………………………………R,

e) stávající plochy individuální pobytové rekreace s možností transformace (rekolaudace) na objekty trvalého rodinného bydlení, při dodržení příslušných zákonů ……………………………………………………………………………… R-OC,

f) smíšená zóna bydleni s funkcí přechodného ubytování, komerce, občanské vybavenosti, drobné řemeslné výroby…………………………………..SMS,

g) smíšená zóna nevýrobních služeb, drobné řemeslné výroby, obchodu, nespecifikovaná občanská vybavenost………………………………………… ,…….. ………………………….SVO,

h) území výrobních služeb, nerušící výroby, skladů a řemeslné výroby…………………………….. VN,

i) území s využitím pro sport, rekreaci a oddech……………………………………………………SP+SO

j) území obchodních zařízeni středních kapacit a služeb pro obyvatele………………………….ZOB,

k) území občanské vybavenosti nevýrobniho typu bez vymezení přesné specifikace (ubytovací služby, restaurační služby, obchodní zařízení středního typu,služby pro obyvatele apod.)…………………………………………………………………………………………. ZOS,

I) území veřejného a technického vybaveni (mateřské, základní a střední školy, zdravotnictví, sociální   péče), obecní zpráva, veřejné instituce, technické vybavení území………………………………………………………………WS,WZ,WM, WO,

m) hřbitovy………………………………………………………………………………………………………….. H,

 

(5) Území neurbanizované tvoří

a) lesní porosty (LPF)…………………………………………………………………………………..           LR,

b) přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a ostatní nespecifikovaná zeleň ve volné krajině………………………………………………………………………………………………… ZN.

c) sady a zahrady………………………………………………………………………………………………..PZS.

d) louky a pastviny, trvalé travní porosty………………………………………………………………NL

e) izolační zeleň…………………………………………………………………………………………………..IZ.

f) orná půda, plochy pro pěstováni zeleniny a ovoce (ZPF)………………………………………OP,

g) územní systém ekologické stability……………………………………..překryvná funkce.

 

(6) V rámci jednotlivých území se stanovuje

a) přípustné využití,

b) podmíněné využiti.

c) nepřípustné využiti,

d) regulativy.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY

 

Článek 5
ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

(1) Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činnosti při využívání území obce.

 

(2) Řešené území se člení na území a plochy s různými předpoklady a podmínkami pro jejich využili. Tyto podmínky jsou určeny v regulativech (příloha č. 1 této vyhlášky) a jsou vymezeny ve výkresech č B.1. – Hlavni výkres – Komplexní urbanistický návrh funkčního využití ploch.

 

(3) V řešeném území je možno umisťovat stavby, povolovat je. povolovat jejich změny a změny jejich užívání a rozhodovat o změně využiti území a o ochraně důležitých zájmů v území, jen v souladu se stanovenými regulativy. Totéž platí o povolováni terénních úprav, prací a zařízení.

 

(4) Užívání dosavadních staveb a zařízeni a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy, jo nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 66 až 97 (údržba staveb a jejich odstraňování) a § 102 odst. 3 stavebního
zákona (opatření týkající se činností, které nad přípustnou míru poškozuji životní prostředí)

 

(5) Na celém území obce je zakázáno povolování staveb pro individuální rekreaci, pokud není uvedeno v regulativech jinak. Na pozemcích staveb pro individuální rekreaci je zakázáno povolování změn dokončených staveb, s výjimkou stavebních úprav, a povolení staveb jednoduchých a drobných, plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s výjimkou staveb zlepšujících životni prostředí (malé ČOV. žumpy, přípojky na šitě technického vybavení)

 

(6) Využití nastavitelného území je přípustné až po jeho vybavení technickou a dopravní infrastrukturou a splnění obecných technických požadavků na výstavbu.

 

 

Článek 6
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (překryvná funkce)

(1) Přístupné využití

a) biocentra lokální a regionální,

b) biokoridory lokální a regionální.

c) nezastavitelná území s přírodní funkci, určená k posíleni ekologické stability území

 

(2) Podmíněné využití

a)  realizace opatřeni a činností směřující k dodržení nebo zlepšeni podmínek pro přirozený vývoj půdních a přírodě blízkých ekosystémů,

b) obhospodařovat zemědělský a lesní půdní fond zejména z hlediska jejich mimoprodukčnich funkcí,

c) u stávající zástavby zabezpečovat pouze základní údržbu a opravy, údržbu a ochranu památek a drobné architektury.

d) výstavba turistických, pěších a cyklistických cest pouze v trasách odsouhlasených orgánem ochrany přírody a za podmínek jím stanovených.

e) výkon práva myslivosti a rybářství posoudí orgán ochrany přírody, zda není v rozporu s podmínkami ochrany přírody,

f) údržba a ochrana technických sítí a zařízení za podmínek formulovaných orgánem ochrany přírody, jejich nová výstavba je přípustná výjimečně za podmínek daných orgánem ochrany přírody.

g) revitalizace vodních toků a nádrží za podmínek odsouhlasených orgánem: ochrany přírody, výjimečné výstavba účelových technických staveb na vodních tocích pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody,

 

(3) nepřípustné využití

a) hospodaření s prostředky a činnostmi, které mohou způsobit podstatné změny biologické rozmarnosti, struktury a funkce ekosystémů, popř. vyvolat nevratné poškozováni půdního povrchu,

b) zneškodňováni a ukládání odpadů,

c) sbírání rostlin kromě lesních plodů, odchytáváni živočichů, rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

d) změna stávajícího vodního režimu pozemků nesouvisející s hlavní funkci území,

e) stavba v podélném směru slinil zóny elektrických vedeni velmi vysokého napětí a dálkových produktovodů (ostatní podmínky stanoví příslušný orgán ochrany přírody),

f) používáni kejdy, silážních šťáv, ostatních tekutých odpadů a biocidů,

g) provádění terénních úprav bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

h) oplocování pozemků bez souhlasu orgánů ochrany přírody,

í) převod pozemků do kultury (druhu) orná půda a zahrada.

j) zákaz změn stávajících staveb (s výjimkou opatření šetřících životni prostředí),

k) plochy jsou nezastavitelné stavbami,

 

 

Článek 7
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

(1) V ochranném pásmu vzletového a přibližovacího prostoru musí být respektovány podmínky vyhlášené ochranným pásmem letiště Praha- Ruzyně,

 

(2) S.P.T. Telecom, vyžaduje průběžné projednáváni veškerých dalších stupňů územně plánovací dokumentace a jejich prováděni, výhradně s vyjádřením S.P.T. Telecom.

 

(3) Respektovat ochranná pásma vodního zdroje a zařízení na distribuci vody v oblasti Nad Černým Volem.

 

(4) Lokality a pozemky, které se nachází v ochranném pásmu AČR (severozápadní a západní část) podléhají podmínkám VUSS Praha.

 

(5) Je nutno respektovat výhledovou územní rezervu koridoru pro trasu vysokorychlostní trati (VRT)

 

(6) Využití lokalit a pozemků , které si vyžádá nezbytné úpravy a zásahy do vodního toku (Únětický potok) podléhají příslušným zákonům, obdobně pro území ve styku s jeho záplavovou oblastí. Po zpracováni studie odtokových poměrů celého povodí Únětického potoka, stanoví příslušný orgán Krajského úřadu Středočeského kraje zátopové území  Tato skutečnost bude předmětem změny ÚPO Statenice.

 

(7) V souladu s příslušnými zákony a ustanoveními pro ochranu živ. prostředí při využití území navrhovat centrální tepelné zdroje se zárukou trvalého snižování hodnot emisí.

 

(8) Pro využití ploch bezprostředně podél vodoteče a využití dalších souvisejících pozemků a lokalit, musí být respektován prostor pro průchod velkých vod a manipulační pruh v min, šíři 6 m, pro správu a údržbu vodního toku po obou stranách toku.

 

{9) Pro využiti území s podmínkou změny elektrárenských zařízení a rozvodu, lze za určitých okolností a podmínek, v souladu s dotčenými právními předpisy, tato zařízeni a rozvody upravit jen se souhlasem STE.

 

(10) Všeobecně je požadován soulad generelu inženýrských šití s řešení technické infrastruktury v UPD a dodržení ochranných pásem.

 

(11) Plochy ZPF určené pro jiné využiti podléhají jak v globálu (výměry nad 10 ha), tak i jednotlivě, posouzení orgánům OŽP a zemědělství na všech stupních územního plánováni a projektově přípravy

 

(12) Při územní přípravě a následné výstavbě budou respektovány podmínky nařízení vlády č.502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci.

 

(13) Využití území nebo jeho změna v ochranném pásmu lesa (50 m) je podmíněno souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů

 

(14) Respektovat trasu a ochranné a bezpečnostní pásmo stávajícího vedení VTL 300,

 

(15) Při zainvestování urbanizovaných území je nezbytné nutné prokázat likvidaci dešťových vod především na vlastním pozemku. V případě nemožnosti zajistit likvidaci vod na vlastním pozemku, je třeba z vodohospodářského hlediska zajistit zdržení vod prostřednictvím DUN (retence). Tento limit se týká všech stupňů projektové přípravy od úrovně dokumentace k územnímu rozhodnutí.

 

(16) V rozvojových lokalitách (zastavitelné území) je nezbytně nutné řešit odstaveni vozidel na vlastním pozemku, tj. mimo místní komunikace (třída D)

 

(17) Maximální vrcholová výška nových objektů v urbanizovaných území je stanovena na 407.00 m. n v.

 

(18) Minimální šířka regionálního biokoridoru RK 1136, RK 1137 při Únětickém potoce, je v prostoru rozvojových lokalit OC19 a OC20 stanovena na 55 m.

 

(19) Plochy označené jako SP (stav) SP1, SP2 a LBC 20a (návrh), jsou určeny jako rozlivné plochy Únětického potoka.

 

(20) investiční činnost na rozvojových plochách OC2. ZNI, ZOS+ZOB2, ZOB+SMS2, SMS+OCM3 a VN+ZOB2a a 2b, musí řešit likvidaci a odváděni dešťových vod komplexně, převážně na vlastních pozemcích, s maximálním uplatněním DUM (územní retence)

 

(21) Rozvojová plocha golfového hřiště {S02, SO-IZ) musí být zásobována užitkovou vodou na zavlažování z navržených retenčních nádrží. Náhradní zdroje zavlažování je doporučeno řešit systémem vlastních studní.

 

 

 

ČÁST TŘETÍ
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 

Článek 8
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY A OCHRANY PŘÍRODY

(1) Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresech e. B.1. – Komplexní urbanistický návrh funkčního využití území a č. B.5. – Místní systém ekologické stability území – USES- Pro jeho ochranu pátí ustanoveni zvláštních předpisů a regulativy. K veškerým zásahům do územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků, včetně jejich ochranných pásem, je nutné vyžádat stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny

 

(2) V časové vazbě na narůst zastavených a zpevněných ploch v řešeném území budou přijata opatření pro zajištěni retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu.

 

(3) Vodoteče mimo hranice současně zastavěného území obce nesmí být zatrubněny, mimo křížení s komunikacemi.

 

(4) Plochy územního systému ekologické stability a prvků ochrany přírody je nutno chránit před degradaci antropogenního původu a znehodnocením základních složek životního prostředí, kultivací a ruderalizaci.

 

 

Článek 9
OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Ochranná pásma, chráněná území a bezpečnostní pásma, včetně podmínek jejich vzniku a pravidel chováni v nich, jsou vymezena v jiných obecně závazných předpisech a jejich rozsah je vyznačen v grafické části územniho plánu, č. př. B.1., B.2., B.3., B.4, a v příloze č.1 vyhlášky.

 

 

Článek 10
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Zvláštní zřetel věnovat kulturním památkám zapsaným ve Jmenném seznamu nemovitých kulturních památek ČR chráněných podle zvláštních předpisů. Kulturní památky jsou vyznačeny ve výkrese Č. B.1. , v textové části v oddíle 3.5. a v příloze č. 1 vyhlášky. Vedle zapsaných nemovitých kulturních památek, je třeba při investiční činnosti v současně zastavěném území, zohlednit i památky místního významu, které vytvářejí historický charakter obce.

 

 

Článek 11
ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

(1) Na Únětickém potoku, který protéká řešeným územím bude vodohospodářským orgánem, vyhlášeno záplavové území povodňového průtoku Q100, změnou ÚPO. po jeho vyhlášením příslušným odborem KÚSK.

(2) V záplavovém území nesmi stavební úřad vydat územní rozhodnuti a stavební povoleni bez souhlasu vodohospodářského orgánu.

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

 

Článek 12
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

(1) Veřejné prospěšné stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

(2) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. B.7. – „Veřejné prospěšně stavby”,

 

 

Článek 13
VYVLASTNĚNÍ POZEMKŮ NEBO STAVEB

Vymezeni ploch veřejně prospěšných staveb je podkladem pro vyvlastnění pozemku nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm, a) stavebního zákona pro uskutečňování staveb, uvedených v číánku 12, nebude-lí možné cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

Článek 14
STAVBY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ

(1) Stavby veřejného vybavení představují stávající stavby užívané ve veřejném zájmu a s nimi souvisejíc! území vymezené regulativy funkčního využití.

 

(2) Stavbami veřejného vybaveni jsou stávající stavby a zařízení veřejné správy a pošty, požární ochrany, školství, kultury, zdravotnictví a sociáfní péče, sportovních zařízeni a areálů, bezpečnosti a další stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybaveni území podporující jeho rozvoj a zajišťující ochranu životního proslředí.

 

(3) Způsob využití ploch staveb veřejného vybavení dle předchozích odstavců nesmí být změněn po dobu platnosti této vyhlášky z důvodu břemene veřejného zájmu. Změna užívání těchto ploch musí být řešena změnou územního piánu dle § 31 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 15
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

(1) Zastavovací studii se rozumí urbanistická studie řešící v podrobnosti regulačního ptánu území (lokalitu) jak podklad pro územní rozhodováni.

 

(2) Nerušící a drobnou výrobou se rozumí výroba prováděná netovárnim způsobem(VN)

 

(3) Výrobními a nevýrobními službami, smíšená zóna, zóna bydleni s obslužnou funkcí, funkci ubytování, komerce a drobně výroby, se rozumí takové služby, výroba a občanská vybavenost (SMS), kdy negativní účinky a vlivy těchto staveb a jejich zařízení, nenarušuji provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a neohrožují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru.

 

(4) Negativními účinky a vlivy staveb a zařízeni se rozumí zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod, oslňováni, zastíněni, elektromagnetické rušeni a záření, Míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezeni musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

 

(5) Maloobchodním zařízením (SVO] se rozumí jak samostatná stavba pra obchod, tak případně sdružená do víceúčelových staveb nebo začleněná do staveb pro bydlení, která slouží pro obsluhu jen daného území nebo určená pro širší území s prodejní plochou do 800 m2.

 

(6) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukci všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny, izolační přizdivky se nezapočítávají.

 

(7) Procento zastavění je poměr mezi plochou zastavěnou stavbami a plochou stavebního pozemku.

 

(8) Procento zeleně je poměr mezi plochou vegetace (plochy travních porostů, porostů dřevin i ploch záhonů apod) a plochou stavebního pozemku.

 

(9) Současně zastavěným územím se rozumí části území obce vymezené hranicí současně zastavěnou území obce.

 

(10) Zastavitelné území je území zahrnuté dle územního plánu do využití (předpokládanému zastavení) v návrhovém obdob i tohoto územního plánu.

 

(11) Volnou krajinou se rozumí území za hranicí současně zastavěného území obce

 

(12) Izolační zelení se rozumí vegetace a pro ní vymezená ploch, která má hlavní funkci ve vytvoření izolační bariéry mezi výrobním zařízením a objekty hygienické ochrany Vegetace svými vlastnostmi má být schopna snížit, omezit nebo úplná eliminovat negativní vlivy z výrobní činnosti na okolním území, Výsledný efekt izolační zeleně závisí na plošném rozsahu a odpovídající skladbě Sortiment dřevin a způsob její výsadby musí odpovídat hlavni funkci ploch/. Plochy izolační zeleně se nesměji oplocovat, ale mohou být součástí stavebních parcel , při splněni podmínek příslušných provozovatelů sítí technické infrastruktury.

 

(13) Oplocením se rozumí vymezení pozemku zvýrazněním jeho hranic s příslušnou mírou ochrany před proniknutím na pozemek a před působením vnějších vlivů. Oploceni musí odpovídat prostředí a přizpůsobit se mu zvoleným materiálem, tvarem, výškou i barvou. Oplocení ani žádný jeho prvek nesmi přečnívat přes hranice pozemku. Vrata ani branky se nesměji otevírat do veřejného prostoru.

 

(14) Podkrovím je přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšímí stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využiti.

(15) Zeleň představuje zeleň původní a zeleň účelově vysazovanou Patří sem např. ojedinělé stromy, skupiny stromů a keřů, roztroušené remízky, aleje, souvislé i nesouvislé zatravněné ploch, parky, zahrady, lesní a užitkové porosty.

 

 

Článek 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Úplná dokumentace 1.změny územního plánu ÚPO Statenice (původně UPSÚ 1997) je uložena na

a) Obecním úřadě Statenice

b) Stavebním úřadě Velké Přílepy

c) Krajským úřadě Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

d) u zpracovatele ÚPD A DO Praha

 

(2) Územní plán sídelního útvaru Statenice (1997) je nahrazen v celém rozsahu územně plánovací dokumentací 1. změny ÚPO Statenice 2004.

 

 

Článek 17

Řízení zahájená před účinností této vyhíášky se dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud nejsou v rozporu s touto vyhláškou.

 

 

Článek 18
PŘÍLOHY VYHLÁŠKY

a) Příloha č. 1- Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území,

 

 

Článek 19
ZRUŠOVACÍ   USTANOVENÍ

Zrušuje se vyhláška obce Stateníce č. I /97 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Statenice ze dne 6.8.1997. která nabyla účinnosti dnem 1.1 1.1997.

 

 

Článek 20
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……

Ve Statenicích dne ……

 

Michal Pokorný
starosta obce

 

Bohuslav Mrázek DiS
místostarosta obce

Vyhláška č.1-2004 [PDF, 1,3 MB]

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 [PDF, 1,6 MB]