Dnes je 27.5.2019, svátek má Valdemar a zítra Vilém

Usnesení kontrolního výboru ze dne 30.5.2011

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Statenice přijal usnesení procedurou per rollam. Návrh usnesení byl zaslán elektronicky 30. 5. 2011 se žádostí o hlasování do půlnoci téhož dne.

USNESENÍ ze dne 30. května 2011:

Podle zákona č. 250/2000 Sb, paragraf 17 o rozpočtových pravidlech je zřejmé, že

  1. závěrečný účet musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce
  2. závěrečný účet musí obsahovat
    –  údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
    –  údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích např. zpráva inventarizační komise
    –  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření /zpráva auditora/
  3. Závěrečný účet projedná finanční výbor před jednáním zastupitelstva. Finanční výbor doporučí zastupitelstvu schválení závěrečného účtu bez výhrad nebo s výhradami /viz para 17/. Při posuzování závěrečného účtu je třeba zkontrolovat, zda byly splněny úkoly z inventarizační komise – evidence pozemků a ze zápisu z jednání kontrolního výboru se starostou dne 31. března 2011 o evidenci majetku viz bod 1 zápisu.
  4. Ukládá předsedovi výboru zajistit publikaci usnesení na úřední desce, včetně desky elektronické v co nejkratším termínu..

 
Všichni členové výboru potvrdili předsedovi elektronicky souhlas s tímto usnesením.
S navrženým usnesením souhlasím.

Ing. Jan Sládek

Ing. Pavel Tomek

Bohuslav Mrázek, DiS.