Dnes je 27.5.2019, svátek má Valdemar a zítra Vilém

Jednací řád kontrolního výboru

Vytisknout tuto stránku

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU

OBCE STATENICE

NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Čl. 1

Ustavení výboru

 1. Obecní zastupitelstvo zřizuje na základě zmocnění zákona /1/ kontrolní výbor. Ze své činnosti odpovídá pouze zastupitelstvu.
 2. Členy výboru jsou občané obce Statenice. Členem kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani jiný zaměstnanec obecního úřadu.
 3. Počet členů výboru byl stanoven na 3. Předsedou výboru byl zvolen pan B. Mrázek, členy pak J. Sládek a P. Tomek.
 4. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru mohou být občané obce.

Čl. 2

Jednání výboru

 1. Kontrolní výbor se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání výboru svolává a řídí předseda výboru nebo jiný určený člen výboru.
 2. Výbor rozhoduje při jednání většinou hlasů přítomných. Pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny členů výboru, tj. dva hlasy.
 3. O průběhu jednání pořizuje pověřený člen výboru zápis. Součástí zápisu je usnesení, které podepisuje předseda výboru a jeho přílohou je i podepsaná presenční listina. Přílohou zápisů z jednání jsou i protokoly z prováděných kontrol. Předseda výboru rozešle kopie zápisu a příloh všem členům zastupitelstva a zároveň požádá správce webových stránek obce o zveřejnění.
 4. Na jednání kontrolního výboru může být pozván starosta, místostarostka, člen finančního výboru či jiných komisí, zaměstnanec obecního úřadu a další osoby /odborní konzultanti, experti apod./
 5. Pokud kontrolní výbor navrhne zařadit bod do programu veřejného jednání zastupitelstva, učiní tak předem, aby tento bod byl zařazen do pozvánky před jejím rozesláním. Je však možné o to požádat i na veřejném zasedání při projednávání a schvalování programu.
  Kontrolní výbor není účastníkem řízení a nemůže proto ukládat úkoly zaměstnancům obecního úřadu.
 6. Může však od nich požadovat podklady.

Čl. 3

Předmět činnosti kontrolního výboru

 1. Kontroluje plnění úkolů ze zápisů a usnesení zastupitelstva obce
 2. Kontroluje dodržování právních předpisů finančním výborem, případně jinými komisemi zřízenými obcí a pracovníky obecního úřadu.
 3. Na základě pověření zastupitelstva obce zajišťuje plnění dalších individuálních úkolů v souvislosti s kontrolou.

Čl 4

Závěrečná ustanovení

 1. Za činnost ve výboru může být jeho členům poskytnut z obecních prostředků finanční a věcný dar.

Projednáno a schváleno na veřejném jednání zastupitelstva obce Statenice dne 24. ledna 2011

místostarosta obce: Věra Nováková

starosta obce: Michal Pokorný