Dnes je 27.6.2019, svátek má Ladislav a zítra Lubomír

Obecní kronika

Chinese (Simplified)CzechEnglishGermanPolishVietnamese

Data hodná připomnění a data, pro která bychom mohli navázat  tradicí připomínek či krátkých setkání.

Vážení občané STATENIC A ČERNÉHO VOLA,

vzhledem k blížícím se významným dnům z historie dění v naší obci, dovoluji si připomenout a citovat z kroniky našich předků – o významných událostech, které by jistě stály min. k předložení, zamyšlení či přímo vybídnutí k aktu našemu zastupitelstvu, či některému z občanských iniciativ, nebo jednotlivcům samým, zkrátka těm, kteří mají zájem uctít památku z historie  naší obce – na chvilku zastaví své kroky a shon a stanou pár minut nad dílem doby (ne)dávno minulé…

K datu 19.září – pojďme a zastavme se společně u Zvoničky T.G. Masaryka 
Z kroniky: „ Postavení zvoničky –

Po dlouhém schůzování a sporů kde má býti postavena, umístěna byla zvonička u Sv. Jana a v neděli dne 19.IX. (1937) po proslovu hasičstvem předána obci. Prvně na ni zvoněno 2 hodiny v den pohřbu prezidenta „Osvoboditele“ a má nésti název jeho.“
(uvedeno na str. 164 kroniky a pokračuje 5 listů na téma pohřbu T.G.Masaryka)

Krátké zastavení u zvoničky, rozeznít její zvon (nikoli na 2hodiny), a to rukou povolanou, vzpomenout a  přečíst např. pasáže z kroniky, setkat se s pamětníky, případně se jen tak – zastavit a poslechnout po létech hlas zvonu, přestože zvonice nyní nové..

K datu 28.října – pojďme a zastavme se u pomníku Svobody, věnovaný památce padlých ve světové válce.
 
Z kroniky: „dle 28.října 1919, tedy v prvém výročí osvobození národního byl slavnostně odhalen pomník Svobody na návsi před čp. 18, věnovaný památce padlých ve světové válce. Poněvadž den ten byl kritický lijavec, pořad odložen byl o týden. V ten den opět napadlo množství sněhu, takže pořad musil být vyčerpán v sále hostince čp. 16..- Sněhu napadlo tolik, že nemnoho stromoví, zvláště ovocného, které bylo v plném olistění, vzalo za své.- Pomník jest prací kolínského sochaře Antonína Drobníka, jenž dodal pomník Svobody také sousedním Horoměřicím a Klecanům. Finanční základ pro pomník položil „Kroužek“ (zmíněný na str. 61 a 70kroniky) věnováním své pokladny. Potřebný náklad byl pak doplněn z podniků různých korporací rady. Po postavení pomníku zřízen byl již od jara 1919 zvláštní výbor zv. „pomníkový“, který řídil práce přípravné a též je dokončil a „Pomník“ péčí obce odevzdal.Předsedou výboru byl : Březina Václav (čp.65), místopředsedou Pek Antonín (čp. 29), jednatelem Poláček Otakar (čp. 18)

Pomník byl postaven na místě křížku před čp. 18.. Křížek z usnesení občanské schůze odstraněn. Pomníkový výbor, nechtěje se dotýkati náboženských citů občanstva, chtěl jej jinde důstojně umístiti. Občanská schůze však rozhodla zcela jej odstraniti. Křížek nebyl nijak cennou památkou. Z celé pomníkové akce jen dvou dnů věcí litovati možno. Že okolí pomníku dlouhou dobu (do r. 1926) zůstalo vůbec neupraveno a potom strohé, jednohlasné odmrštění od obecního zastupitelstva, když „Pomníkový výbor“ žádal o příspěvek na krytí konečného schodku z peněz obecních, zvláště když později byly podporovány účely čistě stranické a to dary ne nejmenšími (Zápis o schůzi zastupitelstva ze dne 23.listopadu 1919)
 

další letmou zmínkou je na str. 108 kroniky z roku 1926:
„Úprava okolí pomníku Svobody: Na žádosti ze mnoha stran projevené přikročil konečně obecní úřad za součinnosti všech korporací v obci(až na komunistickou org.)sestaviv zvláštní výbor k úpravě okolí pomníku (částkou 2000 K)Kolem pomníku zřízen plot, nasypána hlína a vysázeny křoviny“.

„Němci – Říkali že jsou kulturní, ale žádná památka jim nebyla svatá. A proto i ve zdejší obci jsme museli před jejich stydlivým zrakem zakopat náš pomník svobody, aby byl zachován. Zakopali jej občané a sbor dobrovolných hasičů na místě samém co dnes stojí.“

Kde byl pomník opravdu zakopán, zdali výmluvnost tehdejšího kronikáře nezavádí na místo nepravé, zdali je tomu tak, anebo je pravdou co zjistila slečna Monika Pokorná od místního pamětníka, tedy že byl zakopán na ploše „Parádnice“, tedy o kus dál než je zmíněno v kronice.. a co více k pomníku Svobody, mohli bychom se dozvědět na krátkém společném setkání s pamětníky přímo na tomto místě..

Rovněž stojí za zmínku vzpomínky na oslavu narozenin zakladatele M. Tyrše, požádanou 28.října jednotou SOKOL. atd.. (podrobnosti k Sokolu naleznete na str. 142 kroniky)
 
Mnoho z historie přivádí nás na osu dneška.. prosím zájemce o případné náměty k uskutečnění na uvedená témata, aby kontaktovali Obecní úřad – k rukám kronikářce. Vašim námětům se budu ráda věnovat a doufám, že se nám podaří navázat alespoň  na některá vzpomínková setkání.

 Ve Statenicích, dne 28.8. 2011, kronikářka obce
(pozn. citace z kroniky jsou opisovány bez úprav a doslovně)