Dnes je 23.5.2019, svátek má Vladimír a zítra Jana

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2001

1.01.2002

o odpadech, systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastru Obce Statenice

Zastupitelstvo Obce Statenice vydává dne 7.11.2001 obecně závaznou vyhlášku ve smyslu ustanovení § 17, zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecnězávaznou vyhlášku.

Odd.I.

Čl.1

1. Pojem odpad

1.1 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.

1.2 Nebezpečným odpadem – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

1.3. Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území Obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

2. Působnost vyhlášky

se vztahuje na nakládání se všemi odpady vznikajícími na k.ú. Statenice s vyjímkou

a) odpadních vod
b) odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích.
c) odpadů drahých kovů
d) radioaktivních odpadů
e) mrtvých lidských těl a ostatků
f) konfiskátů živočišného původu
g) nezachycených emisí znečišťujících ovzduší
h) odpadů trhavin, výbušnin a munice

2.1 Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor a na odkaliště a nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami, přípravy a prekurzory a nepoužitelnými léčivy.

3. Obecné povinnosti

3.1 Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

3.2 Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

3.3 Původce odpadu je povinen
– odpady zařazovat podle druhu a kategorií
– shromažďovat odpady vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

3.4. Původce odpadů je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití, odstranění nebo předání přepravci.

Odd.II

Čl. 2

Povinnosti a oprávnění Obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

1. Fyzické osoby trvale žijící v Obci, ostatní vlastníci objektů v Obci (RD, rekreační objekty, zahrádky) jsou povinni třídit a předávat k využití a odstraňování odpad následovně.

1.1. Odpad roztřídit na

1.1.1 sklo bílé a barevné
1.1.2 papír
1.1.3 plast (plastové obaly)
1.1.4 nebezpečný odpad (monočlánky,autobaterie,barvy a ředidla, dále viz příloha č.1)
1.1.5 zbývající komunální odpad (obaly, popel, zahradní odpad)

1.2. Odstraňování odpadu

1.2.1 Odpad uvedený pod 1.1.1 – 1.1.3 předat k využití do sběrných nádob ve Statenicích a Černém Volu.
1.2.2 Odpad uvedený pod 1.1.4 do doby nežli bude vybudováno sloziště na nebezpečný odpad shromažďovat a dvakrát ročně předat k další likvidaci mobilnímu svozu. Termíny svozu budou vyhlášeny obvyklým způsobem.
1.2.3 Odpad uvedený pod 1.1.5 uloží fyzické osoby do popelnic (110 l, 240 l ) které vlastní a budou uloženy na vlastním pozemku. V den svozu je fyzická osoba přemístí na krajnici komunikace. Podmínkou jejich vyprázdnění bude to, že budou opatřeny dokladem o zaplacení poplatku. Po vyprázdnění budou fyzickou osobou bezprostředně z veřejného prostranství odstraněny.
1.2.4 Každý kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám,které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
1.2.5 Kaly z čistíren odpadních vod, septiků, které zpracovávají odpadní vody z domácností podléhají taktéž ustanovení zákona o odpadech viz § 32-33 zák.č. 185/2001 Sb.

2. Na velkoobjemový, zahradní odpad budou pro potřebu fyzických osob 3 x ročně přistaveny kontejnery na určená místa a Obec se jako původce odpadu postará o jejich vyprázdnění.

3. Fyzické osoby jsou povinny za likvidaci jimi produkovaného komunálního odpadu hradit Obci Statenice poplatek určený samostatnou vyhláškou vždy na každý kalendářní rok.

Čl.3
Povinnosti a oprávnění Obce, ostatních fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob na území Obce Statenice

1. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikáná, mohou na základě smlouvy s Obcí využít systému zavedeného Obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

2. Původci, kteří produkují odpad jsou povinni se řídit zákonem č. 185/2000 Sb. z 15.5.2001 o odpadech.

3. Původci odpadů uvedených v Čl. 3 odst. 2 jsou povinni informovat Obec o způsobu nakládání s odpady, které produkují.

Čl. 4
Výkon veřejné správy

1.Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství na území obce vykonává Obec Statenice

2. Orgán obce v přenesené působnosti.
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného Obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s Obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem

3. Okresní úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí orgánu Obce v přenesené působnosti.

Čl. 5
Společná ustanovení

Nestanoví-li tato vyhláška jinak, vztahuje se nařízení ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,

Čl. 6
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002