Dnes je 27.6.2019, svátek má Ladislav a zítra Lubomír

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2001

1.01.2002

o místních poplatcích.

 

Obecní zastupitelstvo Obce Statenice schválilo dne 7.11.2001 podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I.
základní ustanovení

Čl. 1

1. Obec Statenice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovacích kapacit
d) poplatek za provozování výherních hracích přístrojů
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

2. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad ve Statenicích.

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

 

Čl.3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území Obce trvalý pobyt, nebo sídlo.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů n abytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl.9

2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích, nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 30 dnů od jeho vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjemní, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO a každoročně předloží doklad o povinném očkování psa.

5. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.

Čl. 6
Poplatek

Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 100.- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150.- Kč
c) za prvního psa, jehož majitelem je poživatel invalidního nebo starobního důchodu, který je jeho jediným příjmem 50.- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená pod písmenem c) 150.- Kč

Čl. 7
Osvobození

1. Poplatek se neplatí ze psů:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)

2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do konce ledna příslušného kalendářního roku pro kázat, že důvod osvobození trvá.

3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 9
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. každého roku.

 

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

1. Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství

1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, parky, hřiště, průchody a další prostory přístupné každému bez omezení, které slouží veřejnému užívání.

Čl. 12
Poplatník

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídá za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl.13
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit Obecnímu úřadu užívání veřejného prostranství vždy před jeho započetím, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2. Poplatník zároveň sdělí i dobu a způsob užívání veřejného prostranství.

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo , rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Sazba poplatků

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2

den týden rok
a) za umístění stavebního zařízení v historické zástavbě po uplynutí 2 let od zahájení stavby – 10.- 500.-
b) za umístění reklamního zařízení 1.- 10.- 200.-
c) za umístění skládek materiálu v historické zástavbě po uplynutí 2 let od zahájení stavby 10.- 300.- 1.000.-
d) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce – – 10.-
e) za předem neohlášené užívání veřejného prostranství se sazby podle výše uvedených způsobů užívání zvyšují na dvojnásobek.

2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

3. K užívání veřejného prostranství, které je placené denní sazbou stačí stvrzenka o zaplacení odpovídající částky v hotovosti.

4. Při dlouhodobém užívání, které je placené měsíční nebo roční sazbou je nutné kladné rozhodnutí správního orgánu (Obecního úřadu) včetně případného určení podmínek.

Čl. 15
Osvobození

1. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní
d) sportovní a kulturní akce pořádané místními spolky nebo Obcí
e) sběrné nádoby na komunální odpad a ostatní odpad ve vlastnictví pověřené osoby, rozmístěné se souhlasem Obce

Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 17
Splatnost poplatku

1. Při stanovení poplatku denní sazbou je splatný vždy před započetím užívání, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první pracovní den v příslušném měsíci

3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna kalendářního roku.

Oddíl IV
Poplatek z ubytovacích kapacit

Čl. 18
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízení sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 19
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která má k němu právo hospodaření.

Čl. 20
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

Čl. 21
Sazba poplatku

Poplatek za ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den 2.- Kč

Čl. 22
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) u bytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Čl. 23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 24
Předmět poplatku

Předmětem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj, tj. každý přístroj, jehož provozování bylo povoleno podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Současně s ohlášením předloží správci poplatku protokol o zahájení provozu přístroje (zahajovací protokol).

2. Při plnění ohlašovacích povinností je poplatník povinen dále sdělit správci poplatku
– název firmy (právnické osoby) a její sídlo vč. IČO
– č.účtu a název peněžního ústavu, na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky firmy k podnikání
– výr.číslo povoleného výherního hracího přístroje

3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit do 30 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti spolu s předložením protokolu o ukončení provozu přístroje (ukončovací protokol).

4. Protokol o zahájení a ukončení provozu je poplatník povinen provést ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách vždy, když byl na základě povolení úřadu provoz zahájen a ukončen.

Čl. 27
Sazba poplatku

1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000.- Kč na 3 měsíce

2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vypočítán v poměrné části (podle dní provozu).

Čl. 28
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje

Čl. 29
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově do dvou měsíců po zahájení provozu na dobu platnosti povolení.

Oddíl VI
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 30

Tento místní poplatek je vyměřen samostatnou vyhláškou

Oddíl VII
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Čl. 31

1. Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerodílně.

2. Poplatek se platí Obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

3. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnost připojení na Obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v Obci se tanoví podle zvláštního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace Obcí vybudované. Výši sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví Obec v obecně závazné vyhlášce.

Oddíl VIII
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 32

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezapalcené poplatky až o 50%.

2. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 38 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 33

1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 34

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 35
Přechodné ustanovení

Poplatky zaplacené na určité časové období podle předchozí vyhlášky č. 1/1991 se při změně sazby nebo podmínek za toto období nedoplácejí.

Čl. 36
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší ke dni nabytí účinnosti všechny dosavadní vyhlášky.

Čl. 37
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002