Dnes je 26.5.2019, svátek má Filip a zítra Valdemar

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 3/2001

1.01.2002

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo Obce Statenice vydává dne 7.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84, odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Statenice (dále je „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny Obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm.a) a b) této vyhlášky činí 400.-Kč za osobu a rok a je tvořena

a) z částky 150.-Kč za kalendářní rok za tříděný odpad
b) z částky 250.-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů Obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 205.606,30 Kč a byly rozúčtovány takto: talony – 112.550,- Kč, kontejnéry – 86.058.- Kč, svoz nebezpečného odpadu – 6.998,30 Kč
celkem 205.606 : 681 obyvateli = 301,91 Kč

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození

Obec nestanovila osvobození od poplatků žádnou povinnou osobu. V jednotlivých případech lze v řízení o prominutí nebo snížení poplatku postupovat podle § 16 zákona o místních poplatcích. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 368/92 Sb.

 

Čl. 5
Splatnost

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 31.8. běžného roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatné povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v Obci a to nejpozději do 15 dnů od dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Čl. 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8

Tomu , kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nebo rozhodnutím, povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve ketrém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002.