Dnes je 26.5.2019, svátek má Filip a zítra Valdemar

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2007

15.12.2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STATENICE   č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Statenice schválilo na svém zasedání dne 13.12.2007  podle § 10 písm. d) a      § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Statenice.

 

Čl.  2
Správce poplatku

Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je obec Statenice.

 

Čl. 3
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a jejich vztah ke společnému zástupci.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce Statenice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

 1. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník dle čl. 3 bodu 1. má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení poplatníka poplatku”, které je přílohou č. 1 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení poplatníka poplatku”.
2. Poplatník dle čl. 3 bodu 2. a osoba odvádějící poplatek má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení osoby odvádějící poplatek”, které je přílohou č. 2 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku povinnosti odvádět poplatek nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení osoby odvádějící poplatek”.

 

Čl. 5
Sazba poplatku

1.  Poplatek činí 500.- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,70 Kč za měsíc.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
3. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 31.května  běžného roku.

 1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je první splátka splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatek se platí:
  a) hotově správci poplatku
  b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  c) bezhotovostním převodem z účtu. Náležitosti převodu (účet příjemce, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.
 3. Zaplacení poplatku se pro potřeby svozové firmy prokazuje viditelným vylepením známky, kterou poplatníkovi vydá správce poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku.

 

Čl. 7
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni osoby dlouhodobě umístěné (po dobu minimálně 1 kalendářního měsíce) v Léčebně dlouhodobě nemocných, nemocnici nebo v  Domově důchodců.
2. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

Čl. 8

Platební výměr a penále

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 9
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

1.Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 3/2001o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 1. Od 1. 1. 2008 platí povinnost označovat sběrné nádoby známkou označenou logem svozové firmy. Známky budou vydány správcem poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku stanoveného touto vyhláškou. Na přechodnou dobu, tj. do 31.května 2008, bude svozová firma vyprazdňovat sběrné nádoby i bez označení známkou.

  Čl. 10
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

 

_____________________                       ___________________________

Antonín Zeman – starosta                             Bohuslav Mrázek – místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

 

Prohlášení poplatníka poplatku za komunální odpad

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum narození:

 

Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedené osoby:………………………………………..

budu platit poplatek za komunální odpad.

Vztah k níže uvedené osobě:          …………………………… (např. otec, matka, syn, dcera, atd.)

 

 

Podpis…………………..

 

V ……………………………..    dne ……………………………..

 

 

 

Vysvětlivka č. 1: pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení dohromady. Každý poplatník se podepisuje sám za sebe. Za děti vyplňuje a podepisuje prohlášení jejich zákonný zástupce, za osoby nesvéprávné podepisuje prohlášení jejich opatrovník.

 

Vysvětlivka č. 2: zde vypište osobu odvádějící poplatek – firmu (nutné razítko firmy) nebo osobu, která je vlastníkem nebo správcem nemovitosti a prostřednictvím níž budete platit poplatek. Touto osobou může být  i společný zástupce domácnosti (např. jeden člen rodiny). Osobou odvádějící poplatek může být  i poplatník osobně.

 

Vysvětlivka č. 3: Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto oznámit do 30 dnů správci poplatku.

(Nejčastějším případem bude skutečnost, kdy je poplatník odhlášen z trvalého pobytu.

 

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

(například:  občan, který se přistěhoval do Statenic 20. listopadu – poplatková povinnost vzniká  již od 1. listopadu)

(například:  občan, který se ze  Statenic odstěhoval  1. prosince -za měsíc prosinec již neplatí )

(například:  občan, který se přestěhoval a poplatek si neplatil sám, ale prostřednictvím správce popř. majitele domu ke dni 10. října – poplatek za měsíc říjen již neplatí u osoby odvádějící poplatek v původním bydlišti, ale v novém bydlišti)

 


Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

Prohlášení osoby odvádějící poplatek za komunální odpad

 

 

Osoba odvádějící poplatek:

 

Jméno, příjmení/Název firmy:

Adresa:

Telefon:

Číslo účtu:

 

Způsob úhrady: hotově        poštovní poukázkou             bezhotovostním převodem z účtu

 

Prohlašuji, že za níže uvedené poplatníky budu odvádět poplatek:

 

Příjmení, jméno:                                Adresa:

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

V ……………………………..    dne ……………………………..

 

Podpis osoby odvádějící poplatek:

 


Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky obce Statenice č.2/2007

Sazba poplatku

 

 

Pro poplatníka dle čl. 3 odst. 1. a 2. této vyhlášky činí sazba poplatku 500,- Kč ročně a je tvořena:

 

 1. a) Z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce roku 2006 k 31. 12. 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily 876 648,- Kč a byly rozúčtovány takto:

929 obyvatel s trvalým pobytem na území obce k 31. 12. 2006

229 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba .

celkem poplatníků 1 158.

a

 1. b) Z částky 250,- Kč za kalendářní rok na částečnou úhradu ostatních nákladů

(dle § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích maximálně 250,-Kč).

 

 

 

Ve Statenicích, dne