Dnes je 26.5.2019, svátek má Filip a zítra Valdemar

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 2/2008

30.10.2009

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice

Zastupitelstvo obce Statenice schválilo na svém zasedání dne 26.5.2008 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

1.    Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Statenice, dále jen systém nakládání s komunálním odpadem.

2.    V rámci systému se stanoví způsob sběru všech složek komunálního odpadu a jsou určena místa pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu, pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu a pro odkládání objemného komunálního odpadu.

3.   Touto vyhláškou se řídí všechny fyzické osoby,které se zdržují na území obce Statenice a nakládají s komunálním odpadem a s jeho vytříděnými látkovými složkami.

4.    Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

5.    Nakládání s odpady podle stanoveného systému  nakládání s komunálním odpadem zajišťuje Obec Statenice prostřednictvím svozové firmy oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Čl. 2  Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1) , s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

2. SMĚSNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných, nebezpečných a rozměrných složek komunálního odpadu a odpad v odpadkových koších.

3. ROZMĚRNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad.

4. ODPAD ZE ZELENĚ je odpad vznikající při údržbě pozemků fyzických osob.

5. NEBEZPEČNÁ SLOŽKA komunálního odpadu je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Jedná se např. o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky , odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, oleje a tuky (s výjimkou olejů na smažení).

6. VYUŽITELNÁ SLOŽKA je odděleně sbíraná složka komunálního odpadu, předávaná k využití, směsné sklo, bílé sklo, směsný papír, obaly Tetra Pak a plasty.

7. SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ je svoz v pravidelných intervalech po předem stanovených trasách a na předem stanovených místech.

8. SBĚRNÁ NÁDOBA je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu do doby svozu. Sběrnou nádobou pro rozměrné odpady je velkoobjemový kontejner. Další sběrnou nádobou je odpadkový koš umístěný na veřejných prostranstvích.

9. PYTLOVÝ SVOZ je mimořádný způsob svozu komunálních odpadů, který nahrazuje svoz ze sběrných nádob.

Čl. 3  Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad v obci  se třídí na následující složky :
a) využitelné složky,
– směsné sklo
– bílé sklo
– směsný papír
– plasty
b) rozměrné odpady,
c) nebezpečné složky,
d) směsný odpad,

Čl. 4  Místa určená pro odkládání komunálních odpadů

1. Sběrná místa pro ukládání využitelných složek

1.1. Místa určená k odkládání využitelných složek jsou : sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, seznam stanovišť tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky,

1.2. Do sběrných nádob určených k odkládání využitelných složek mohou využitelné složky ukládat fyzické osoby a dále podnikající fyzické a právnické osoby, které mají s obcí uzavřenou smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem.

1.3  Do sběrných nádob pro jednotlivé využitelné složky  se nesmí odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny. Je povinností každého urdžovat v okolí sběrných nádob  pořádek.

1.4  Osobní a nákladní vozidla nesmí stát v blízkosti sběrných míst tak, že by tím bylo znemožněno jejich využívání a vyvážení.

2. Rozměrný a nebezpečný odpad

2.1  Místa určená k odkládání rozměrných odpadů jsou : velkoobjemové kontejnery rozmístěné v určených termínech a na určených místech v obci, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.

2.2. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrné vozidlo při prováděném svozu nebezpečných odpadů, informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obce Statenice, vývěskách obce Statenice a na internetové stránce obce Statenice.
b) jiná místa, kde je prováděn sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo jejich zpětný odběr.

3. Směsný odpad

3.1 Místa určená k odkládání směsného odpadu jsou :

a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů

b) sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem svozové společnosti a mohou být zakoupeny na obecním úřadě Statenice.

3.2 Směsný odpad po vytřídění nebezpečných a využitelných složek se ukládá do typizovaných nádob (popelnic) o objemu 110, 120, 240 litrů. Typizované nádoby si fyzické osoby pořizují na vlastní náklady a do svého vlastnictví.

3.3 Není možné pro směsný odpad používat jiné než typizované nádoby o objemech výše uvedených.

3.4  Mimo svozové dny si fyzické osoby sběrné nádoby umisťují přednostně na svém pozemku, nemají-li tuto možnost, mohou je ponechat na jiném vhodném místě na veřejném prostranství, kde nepřekážejí chodcům ani vozidlům. V den svozu přistaví sběrné nádoby k veřejným komunikacím tak, aby byly přístupné pro svozovou firmu, ale aby zároveň nebránily dopravě a chůzi po veřejných komunikacích.

3.5 Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu jsou uvedeny v příloze č. 2.

3.6 Svozová firma není povinna odvážet odpad umístěný v taškách, pytlech a jiných než typizovaných nádobách položený vedle sběrných nádob a není povinna okolo sběrných nádob uklízet. Vyjímku tvoří odpad umístěný ve sběrných pytlích, které jsou označeny logem svozové firmy a které jsou k tomuto účelu svozovou firmou určeny. Každý  je proto povinen udržovat pořádek v okolí sběrných nádob sám a nikdo nesmí odkládat odpad mimo sběrné nádoby.

3.7 Sběrné nádoby smějí být naplňovány pouze do výše svého objemu, víko musí být zavřené.

Čl. 5  Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny :

a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky,

b) jednotlivé složky odkládat pouze do určených sběrných nádob, směsný komunální odpad odkládat  do sběrných nádob určených pro příslušný objekt nebo do pytlů v rámci pytlového svozu,

c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je na obcí určená místa uvedená v Čl. 4 odst. 3;

d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,

e) při pytlovém sběru odkládat pytle podle organizačních pokynů v určeném čase a pouze na určená stanoviště sběrných nádob.

2. Fyzické osoby nesmí:

a) spalovat odpady

b) ukládat komunální odpady vznikající v domácnosti a odpady vzniklé při podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích

d) do sběrných nádob na směsný odpad ukládat: nebezpečný odpad, stavební suť a odpad vznikající při stavební činnosti, objemný odpad, odpad měnící tvar (například nerozřezané větve), složky využitelného odpadu, tekuté odpady.

c) udupávat, zhutňovat nebo zapalovat odpad ve sběrných nádobách

Čl. 6  Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze používat, předat či  odstraňovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 7  Úplata

1. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se platí místní poplatek podle zvláštní obecně závazné vyhlášky, v ostatních případech se platí cena na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí.

2. Zaplacení poplatku se pro potřeby svozové firmy prokazuje viditelným vylepením známky, kterou poplatníkovi vydá správce poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku.

3. Podnikající fyzické a právnické osoby mohou pro odpad podobný komunálnímu vznikající z jejich podnikatelské činnosti využívat systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí za úplatu.

Čl. 8  Kontrola a sankce

1. Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádějí pracovníci obecního úřadu.

2. Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, případně dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Čl. 9  Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o odpadech, systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváí a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastru Obce Statenice .

2. Od 1. 1. 2008 platí povinnost označovat sběrné nádoby známkou označenou logem svozové firmy. Známky budou vydány správcem poplatku oproti potvrzení o zaplacení poplatku stanoveného touto vyhláškou. Na přechodnou dobu, tj. do 31.května 2008, bude svozová firma vyprazdňovat sběrné nádoby i bez označení známkou.

Čl. 10  Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2007 ze dne 13.12.2007,s účinností od 1.1.2008.

Čl. 11  Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

_____________________                           ___________________________
Michal Kupec-místostarosta                                   Michal Pokorný-starosta

VYVĚŠENO: 30.5.2008

SEJMUTO: 17.6.2008

1) vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Příloha č. 1

k vyhlášce č. 1/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem 

Místa určená k odkládání využitelných složek

1. Statenice – konečná autobusové zastávky

2. Statenice – Statenický mlýn, U nových bytových domů

3. Statenice –  ulice Keltská

4. Statenice – ulice Račanská

5. Černý vůl – restaurace Ve mlejně

Příloha č. 2

k vyhlášce č. 2/2008, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem 

Frekvence vyvážení sběrných nádob a den svozu:

Sběrné nádoby se směsným komunálním odpadem se celoročně vyvážejí 1x týdně.

Dnem svozu je středa.

Při velmi špatných klimatických podmínkách a nesjízdných komunikacích může být den svozu v daný týden přesunut na náhradní termín či zcela zrušen.